Tilaajavastuu

AAA

Suomen Yrittäjät


KIINTEISTÖJEN PELASTUSSUUNNITELMAT


Pelastussuunnitelman taustaa

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 5.5.2011/407

Lomakkeen alareuna
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään pelastuslain (379/2011) nojalla:

1 §
Velvollisuus laatia rakennukseen ja muuhun kohteeseen pelastussuunnitelma
Pelastuslain (379/2011) 15 §:ssä tarkoitettu pelastussuunnitelma on laadittava:
1) asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa;
2) pelastuslain 18 §:ssä tarkoitettuihin kohteisiin;
3) kouluihin, oppilaitoksiin ja muihin vastaaviin opetuksessa käytettäviin tiloihin;
4) lastensuojelulaitoksiin ja koulukoteihin sekä päiväkoteihin, perhepäiväkoteihin ja muihin lasten ryhmämuotoisen hoidon järjestämisessä käytettäviin tiloihin lukuun ottamatta yksityisiä asuntoja;
5) majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006) tarkoitettuihin majoitusliikkeisiin sekä ulkoilulaissa (606/1973) tarkoitetuille leirintäalueille ja tilapäisille leirintäalueille;
6) tiloihin, joita käytetään vähintään 20 henkilön tilapäiseen joukkomajoitukseen;
7) kirkkoihin, kirjastoihin, urheilu- ja näyttelyhalleihin, teattereihin, liikenneasemille, messualueille, moottoriradoille, huvipuistoille sekä edellä mainittuja vastaaviin kokoontumispaikkoihin;
8) kauppakeskuksiin ja vastaaviin tiloihin sekä yli 400 neliömetrin myymälöihin;
9) yli 50 asiakaspaikan ravintoloihin ja vastaaviin tiloihin;
10) yli 1500 neliömetrin teollisuus-, tuotanto- ja varastorakennuksiin;
11) ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 1 §:n mukaisiin ympäristölupaa edellyttäviin eläinsuojiin;
12) kohteisiin, joissa vaarallisen kemikaalin vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia saa harjoittaa vain tekemällä siitä vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 24 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen;
13) kulttuuriomaisuuden suojelua koskevissa Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa kulttuuriomaisuudeksi määriteltyihin ja sitä sisältäviin rakennuksiin ja kohteisiin sekä muihin lakien ja asetusten nojalla kulttuuriomaisuutena suojeltuihin rakennuksiin ja kohteisiin;
14) työpaikkatiloihin, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien muiden ihmisten määrä on yleensä vähintään 50;
15) yli 100 metriä pitkiin yleisessä käytössä oleviin tunneleihin.
Jos samaa kohdetta varten tulee muun lain kuin pelastuslain taikka toimivaltaisen viranomaisen antaman määräyksen nojalla laatia turvallisuus-, valmius- tai muu vastaava suunnitelma, erillistä pelastussuunnitelmaa ei tarvitse laatia, vaan vastaavat asiat voidaan koota mainittuun muuhun suunnitelmaan. Tästä on mainittava suunnitelmassa.

Pelastuslaki edellyttää omatoimista varautumista myös kotieläinrakennuksille joten niihin on laadittava pelastussuunnitelma.

Pelastuslakiin pohjautuen Maa- ja metsätalousministeriö on antanut 1.6.2004 tuettavaa rakentamista koskevista paloteknisistä vaatimuksista annetun asetuksen, jonka perusteella kotieläinrakennuksille on laadittava pelastussuunnitelma.

Tässä suunnitelmassa on selvitettävä:

  • tulipalon varhaiseen havaitsemiseen
  • alkusammutukseen ja
  • eläinten pelastamiseen tarvittavat laitteet ja järjestelyt.SUUNNITELLAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖSI TURVALLISEKSI,
MYÖS MAHDOLLISESSA VAARATILANTEESSA

Pyydä tarjous konsultointipalveluistamme

Lisätiedot:

Juhani Paakki 0400 684 387,     juhani.paakki(at)finnoste.fi